>ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนวดแผนโบราณพื้นบ้านไทยที่หลายแบบหลายสไตล์ของภูมิปัญญาพื้นบ้านชมรมหมอเมืองเพิ่อสุขภาพมวลชน(เชียงใหม่) การนวดตอกเส้นจัดกระดูกปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายมีคนเดียวในประเทศไทย.   ย่ำขาง (เหยียบไฟ) นวดไทย  นวดแผนโบราณผสมผสานการนวดตอกเส้น...เป่า เช็ดแหก ยาพื้นบ้าน (ยาเมือง) อยู่ไฟหลังคลอด นึ่งท้องลดไขมัน ทำเทียนบูชาโชคชาตาราศี เป็นวิถีชีวิตการดำเนิน การช่วยเหลือสุขภาพคนในชุมชน เมืองและชุมชนคนบ้านนอกสมัยก่อน สืบทอดมาเท่าทุกวันนี้  อย่างเรียบง่ายด้วยประเพณี วัฒนะธรรมขนบทำเนียม อันดีงามความเป็นอยู่แบบ ถ้อยที ถ้อยอาศัย  โดยที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้บางอย่าง หรือหลายอย่าง เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ดีมีสุข ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีคำพูดคำหนึ่งที่ชาวบ้านและหมอพื้นบ้าน(หมอเมือง)จำได้อยุ่ในใจเสมอก็คือ
ยาขอ....หมอวาน 
ลานบ้านเป็นที่ปรึกษา
ลานนาเป็นที่ทำกิน
ลานดินผืนนี้ที่เราอาศัย
หรือให้การปรึกษา เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านหมอพื้นบ้าน เรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัยนี้โลกไปได้ไกลน้ำใจเราอย่าได้ขาดแคลน จะปรึกษากันได้ ช่วยเหลือกันได้แม้ไม่มีเงินตามประเพณีเก่าไทยเราเดิมมา แม้ต่างชาติ ต่างศาสนา ขอให้มาหากัน มาคุยกัน มาปรึกษากัน เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ จะทำให้ทุกคนได้ทราบในการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านร่วมกันอย่าง สุขสรรค์
              ทุกขั้นตอนตุณสามารถพิสูจน์ความจริงได้
     
     ศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน ชมรมหมอเมืองเพื่อสุขภาพมวลชน                                                   [email protected]