บุคคลากรในทิมงานมีดั่งนี: หมอ คมเพชร  บุญประคม   ประธาน และดูแลงานทั่วไป      นาย สี ลุนคนชม รองประทาน ดูแลด้านพิธีกรรม และสมุนไพร   นาง ยาสุโกะ โฮะริ               เหรัญญิก                                       นาย วุฒิคุณ บุญประคม  กรรมการ                                     นาย โสมชาติ  เจียนสะอาด   กรรมการ                                       Teeranad Boonprakom     กรรมการ                                   Cherdchom Boonprakom. กรรมการ                                   นางนวพร ฐิติชวลิตกุล กรรมการ พ่อหมอ กองคำ  บุญประคม  ที่ปรึกษา