บุคคลากรในทิมงานมีดั่งนี

นาย คมเพชร  บุญประคม   ประธาน

นาย สี  ลุนคนชม   รองประธาน

นาง ยาสึโกะ  โฮะริ   เหรัญญิก
นาย วุฒิคุณ  บุญประคม  กรรมการ
นาย โสมชาติ  เจียนสะอาด   กรรมการ
Teeranad Boonprakom
Mr. Hajime  Ogihala
Cherdchom Boonprakom.
Nawaporn Thitichawalit koul


พ่อหมอ กองคำ  บุญประคม  ที่ปรึกษา